Polityka przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych Osobowych: 

NZOZ Centrum Medyczne Wamed S.C., Katowice, 40-319, ul. Pogodna 2a

wamed@wamed.katowice.pl

Przedstawiciel Administratora Danych Osobowych: dane@wamed.katowice.pl

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych pacjenta

Dane osobowe pacjentów przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych – art. 25 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dane papierowe i elektroniczne zbierane są w minimalnym, koniecznym dla realizacji obowiązków ustawowych i świadczenia usług medycznych zakresie. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z Ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a tym samym nie podanie danych osobowych skutkować może odmową udzielenia świadczenia.

Udostępnianie danych osobowych pacjenta

Udostępnianie dokumentacji medycznej, a tym samym w większości przypadków Danych Osobowych pacjentów reguluje art. 26 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

NZOZ Centrum Medyczne Wamed S.C. może udostępniać dokumentację medyczną:
1) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta;
2) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
3) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
4) podmiotom wymienionym w Ustawie o działalności leczniczej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
5) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
6) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
7) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
8) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
9) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
10) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
11) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
12) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
13) szkołom wyższym lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

14) Innym Podmiotom współpracującym w zakresie technicznego wsparcia w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe pacjentów NZOZ Centrum Medyczne Wamed S.C. nie są przekazywane do państw trzecich. 

Przechowywanie dokumentacji medycznej i danych osobowych

Przepisy prawa wymagają aby dokumentacja medyczna była przechowywana. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 poz. 2069) dokumentację medyczną przechowuje podmiot, który ją sporządził tj. NZOZ Centrum Medyczne Wamed S.C.. Dokumentacja medyczna w tym dane osobowe pacjentów ma zapewnione odpowiednie warunki zabezpieczające ją przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych. Jednocześnie zapewniony jest szybki do niej dostęp gdy będzie konieczne jej wykorzystanie.

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 159 z późn. zm.) NZOZ Centrum Medyczne Wamed S.C. przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu. Od tej ustawowej zasady przewidziane są wyjątki.

Ogólne informacje o okresach przechowywania dokumentacji medycznej:

Okres 20 lat to standardowy czas troski o przechowywanie dokumentacji pacjenta, jednak w przypadku zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon. Zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je wykonano. Skierowania na badania lub zlecenia lekarza są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia medycznego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia. Dokumentacja medyczna dzieci do ukończenia 2 lat jest przechowywana przez okres 22 lat, czyli do 24 roku życia małego pacjenta.

Dokumentacja medyczna jest niszczona przez NZOZ Centrum Medyczne Wamed S.C. po upływie wskazanych wyżej okresów. Zniszczenie to również przetworzenie uniemożliwiające identyfikację pacjenta. Taka dokumentacja może być przed zniszczeniem wydana pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie upoważnionej przez pacjenta do uzyskania dokumentacji na ich wniosek. 

Dane osobowe pacjentów NZOZ Centrum Medyczne Wamed S.C. nie są poddawane profilowaniu. Informacje o stanie zdrowia pacjenta są przetwarzane i analizowane w celu realizowania procesów leczniczych.

Przed upływem wyżej opisanych okresów przechowywania dokumentacji pacjent ma prawo zażądać sprostowania swoich danych oraz wystąpić o ich udostępnienie.  Pacjentowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ? w Polsce  do 25 maja 2018 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z projektem ustawy o ochronie danych osobowych po tym terminie ? Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych